آزمون ۶۰ سوالی ۱۳۹۹-۱-۹ ۲۰:۰۷:۰۷ +۰۰:۰۰
0%

این تست دارای ۶۰ سوال است. در پاسخ به سوالات گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید. شروع آرمون : سوال 1

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

سوال 6

سوال 7

سوال 8

سوال 9

سوال 10

سوال 11

سوال 12

سوال 13

سوال 14

سوال 15

سوال 16

سوال 17

سوال 18

سوال 19

سوال 20

سوال 21

سوال 22

سوال 23

سوال 24

سوال 25

سوال 26

سوال 27

سوال 28

سوال 29

سوال 30

سوال 31

سوال 32

سوال 33

سوال 34

سوال 35

سوال 36

سوال 37

سوال 38

سوال 39

سوال 40

سوال 41

سوال 42

سوال 43

سوال 44

سوال 45

سوال 46

سوال 47

سوال 48

سوال 49

سوال 50

سوال 51

سوال 52

سوال 53

سوال 54

سوال 55

سوال 56

سوال 57

سوال 58

سوال 59

سوال 60

آزمون بلند
1ENFJ
2ENFP
3ENTJ
4ENTP
5ESFJ
6ESFP
7ESTJ
8ESTP
9INFJ
10INFP
11INTJ
12INTP
13ISFJ
14ISFP
15ISTJ
16ISTP