آزمون ۴ سوالی ۱۳۹۹-۱-۱۴ ۱۰:۵۹:۳۲ +۰۰:۰۰
(آزمون 4 سوالی)لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. بعد از پایان سوالات ، نتایج را مشاهده خواهید کرد.
0%

سوال اول

سوال دوم

سوال سوم

سوال چهارم

آزمون کوتاه
1ENFJ
2ENFP
3ENTJ
4ENTP
5ESFJ
6ESFP
7ESTJ
8ESTP
9INFJ
10INFP
11INTJ
12INTP
13ISFJ
14ISFP
15ISTJ
16ISTP